طراحی لوگو زندیه

نام پروژه:     طراحی لوگو محصولات غذایی زندیه

سال اجـرا:      سال 1399

کارفرمـــــا:      جناب آقای گرجی پور