طراحی لوگو ری تویز - قطر

نام پروژه:     طراحی لوگو محصولات بازی کودکان ری تویز

سال اجـرا:      سال 1400

کارفرمـــــا:      شرکت الریماس – قطر