طراحی لوگو مهراز اندیشه

نام پروژه:     طراحی لوگو مهراز اندیشه

سال اجـرا:      سال 1398

کارفرمـــــا:      مرکز مشاوره روانشناختی مهراز اندیشه