طراحی لوگو تایپ لویی

نام پروژه:     طراحی لوگوتایپ لویی

سال اجـرا:      سال 1397

کارفرمـــــا:      شرکت کشت و صنعت پارسه دشت مرغاب