طراحی لوگو لبخند

نام پروژه:     طراحی لوگو محصولات غذایی لبخند

سال اجـرا:      سال 1398

کارفرمـــــا:      شرکت تولیدی موادغذایی مهرگان