طراحی لوگو کشت سبز

نام پروژه:     طراحی لوگو کشت سبز

سال اجـرا:      سال 1398

کارفرمـــــا:      شرکت تولیدی خدماتی کشاورزی کشت سبز شیراز