باز طراحی لوگو گروه صنعتی کاوه

نام پروژه:     باز طراحی لوگو گروه صنعتی کاوه

سال اجـرا:      سال 1398

کارفرمـــــا:      گروه صنعتی کاوه