طراحی لوگو جوانه

نام پروژه:     طراحی لوگو جوانه

سال اجـرا:      سال 1396

کارفرمـــــا:      صنایع غذایی پارس نوش فارس