طراحی لوگو هترا

نام پروژه:     طراحی لوگو هترا

سال اجـرا:      سال 1398

کارفرمـــــا:      صنایع غذایی پارس نوش