طراحی لوگو گرین وی

نام پروژه:     طراحی لوگو گرین وی

سال اجـرا:      سال 1399

کارفرمـــــا:      شرکت کشت و صنعت پارسه دشت مرغاب