طراحی لوگو کال مارکت

نام پروژه:     طراحی لوگوتایپ کال مارکت

سال اجـرا:      سال 1399

کارفرمـــــا:      فروشگاه کال مارکت