فیلم برداری صنعتی آرد سپیدان

نام پروژه:     فیلم برداری صنعتی کارخانه آرد سپیدان

سال اجـرا:      سال 1401

کارفرمـــــا:      جناب آقای علی عبودی

کارخانه آرد سپیدان