طراحی خلاقانه محیطی

نام پروژه:     طراحی محیطی بستنی ب ب کا

سال اجـرا:      سال 1398

کارفرمـــــا:      شرکت محترم بستنی خوشمزه