تولید محتوا اینستاگرام ریمیکس

نام پروژه:     فیلمبرداری و تولید ریلز اینستاگرام ریمیکس

سال اجـرا:      سال 1402

کارفرمـــــا:      جناب آقای علی عبودی

گرانولا و موسلی ریمیکس
موسلی فروناتس ریمیکس
محصولات ریمیکس
گرانولا کرنبری و بادام
موسلی فروناتس و گرانولا کرنبری و بادام
موسلی فروناتس