فرم اطلاعات قرارداد

  نام مجموعه کارفرما

  نوع فعالیت

  نوع تنظیم قرارداد(با امور مالی مجموعه خود مشورت کنید)

  نام مالک مجموعه

  روز تولد مالک مجموعه

  آدرس*

  کد پستی

  شماره ثبت کارفرما

  شماره ملی کارفرما

  شناسه ملی کارفرما

  کد اقتصادی کارفرما

  نام وبسایت فعلی

  نام وبسایت جدید پیشنهادی

  درخواست هاست و دامین جدید دارید؟

  نوع خدمات درخواستی

  نام رابط(نماینده)

  شماره همراه رابط*

  شماره ثابت رابط

  ایمیل رابط