ما به روایت دوربین

باهـــم بودن، شروع اســت
باهـــم ماندن، پیـــشرفـــــت
و
باهـــم کار کردن، موفقیت