مشتریان

روایت آرت برد

شکل گیری تیم ما بازمی گردد به بهار سال1385 و تولد استودیو تبلیغات خالق آرت برد در بهار1396 رقم خورد. در واقع تولد آرت برد آغاز سفر ما نبود بلکه رسمیت بخشی به استعداد و توانمندی و تجربه ای بود که شکل گیری آن به سال ها پیش بازمی گشت.
امروز آرت برد با پشتوانه 17 سال تجربه، ادعا دارد که پتانسیلی را در شما می بیند که از دید خودتان پنهان مانده.
در هر مرحله ای از کسب وکارتان که هستید، ما به شما می پیوندیم؛ اهداف و نگاه تان را درک کرده، با شما فکر می کنیم، عضوی از فضای کسب وکارتان می شویم و تا هر کجا که بازار هدف شما باشد، با شما می مانیم. ما برای این آموزش دیده ایم تا مفهوم طراحی و یکپارچگی در ساختار کسب و کار شما اجرا شود و به ثمر نشیند.
چرا آرت برد؟!
احتمالاً تا اینجا ویژگی ای در ما یافته اید که شاید همان کلید راهگشای شماست .در هر ایستگاهی از جاده ی کسب و کارتان که ایستاده اید، در کوتاه ترین زمان خودمان را، با بالاترین تجهیزات،به شما می رسانیم.
آرت برد باور دارد که می تواند رویکردی متفاوت در لباس هرمحصول و برند ایجاد کند و پیام تبلیغاتی تاثیرگذارتری را برای انتقال به مخاطبینش ایجاد نماید.

روایت آرت برد

شکل گیری تیم ما بازمی گردد به بهار سال1385 و تولد استودیو تبلیغات خالق آرت برد در بهار1396 رقم خورد. در واقع تولد آرت برد آغاز سفر ما نبود بلکه رسمیت بخشی به استعداد و توانمندی و تجربه ای بود که شکل گیری آن به سال ها پیش بازمی گشت.
امروز آرت برد با پشتوانه 17 سال تجربه، ادعا دارد که پتانسیلی را در شما می بیند که از دید خودتان پنهان مانده.
در هر مرحله ای از کسب وکارتان که هستید، ما به شما می پیوندیم؛ اهداف و نگاه تان را درک کرده، با شما فکر می کنیم، عضوی از فضای کسب وکارتان می شویم و تا هر کجا که بازار هدف شما باشد، با شما می مانیم. ما برای این آموزش دیده ایم تا مفهوم طراحی و یکپارچگی در ساختار کسب و کار شما اجرا شود و به ثمر نشیند.
چرا آرت برد؟!
احتمالاً تا اینجا ویژگی ای در ما یافته اید که شاید همان کلید راهگشای شماست .در هر ایستگاهی از جاده ی کسب و کارتان که ایستاده اید، در کوتاه ترین زمان خودمان را، با بالاترین تجهیزات،به شما می رسانیم.
آرت برد باور دارد که می تواند رویکردی متفاوت در لباس هرمحصول و برند ایجاد کند و پیام تبلیغاتی تاثیرگذارتری را برای انتقال به مخاطبینش ایجاد نماید.