طراحی پوستر ب ب کا

نام پروژه                   طراحی پوستر ب ب کا

سال اجرا                   سال 1398

کارفرما                      شرکت محترم بستنی خوشمزه