طراحی منو باراتسی

نام پروژه                   طراحی منو باراتسی

سال اجرا                   سال 1399

کارفرما                      رستوران ایتالیایی باراتسی